OORZAKEN VAN BLINDHEID IN DE WERELD


 • Staar
 • Refractie afwijkingen
 • Glaucoom
 • Diabetische retinopathie
 • Trachoom
 • Rivierblindheid
 • Blindheid bij kinderen
 • Macula degeneratie
 • Low vision


 • Staar
  Vertroebeling van de lens in het oog, waardoor het licht niet meer op de retina kan vallen. Wereldwijd de grootste oorzaak van blindheid.

  Omvang van probleem
  - 18 miljoen mensen blind door staar in 2004, bijna de helft van alle blindheid
  - 120 miljoen mensen slechtziend door staar. - Jaarlijks worden 3,8 miljoen mensen blind door staar
  - Verreweg het grootste deel is ouderdomsstaar
  - Het aantal staaroperaties per miljoen mensen varieert van minder dan 500 per jaar in sommige ontwikkelingslanden tot meer dan 7000 per jaar in een aantal westerse landen
  - In veel ontwikkelingslanden zijn te weinig oogartsen, oogheelkundige staf en faciliteiten
  - Daardoor worden te weinig operaties gedaan, voornamelijk in de grote steden, en zijn de kosten hoog

  Oplossing
  - Met een kortdurende operatie kan de troebele lens vervangen worden door een kunstlens, waarmee het gezichtsvermogen vrijwel altijd hersteld is
  - Opleiding van lokale oogartsen en oogheelkundige staf
  - Efficiënter gebruik van menskracht en infrastructuur
  - Inzicht in barrières en aanpassen van interventies kan acceptatie van staarchirurgie verhogen
  - Actieve opsporing en motivatie van staarpatiënten
  - Goede en betaalbare staar operaties beschikbaar maken voor alle staarpatiënten
  - Het aantal staaroperaties per miljoen inwoners opvoeren tot tenminste 3000 per jaar
  - Optimale kwaliteit waarborgen door meten en evalueren van resultaten van staaroperaties

  Begin  Refractie afwijking
  Brekingsafwijking van het oog waardoor niet scherp kan worden gezien. Als dit niet tijdig gecorrigeerd wordt met een bril of contactlenzen kan dit tot blijvend gezichtsverlies leiden

  Omvang van probleem
  - Wereldwijd hebben naar schatting 135 miljoen mensen een niet of slecht gecorrigeerde refractie afwijking
  - Refractie afwijkingen voornamelijk bij kinderen, mensen ouder dan 40 (leesbril) en na staaroperatie
  - In veel landen zijn brillen moeilijk te krijgen of te duur voor de meeste mensen
  - Te weinig getrainde staf om brillen aan te meten

  Oplossing
  - Beschikbaar maken van brillen tegen betaalbare prijzen
  - Trainen van staf om brillen te maken
  - Trainen van staf om visus te meten en een bril voor te schrijven
  - Opzetten van een systeem voor refractie meten, voorschrijven en aanpassen van brillen
  - Screenen van school kinderen op refractie afwijkingen

  Begin  Glaucoom
  Groep van afwijkingen waarbij beschadiging van de oogzenuw tot gezichtsverlies of blindheid leidt. Vaak gaat dit gepaard met een verhoogde druk in het oog. Meestal geleidelijk verloop zonder klachten. Begint met uitval van het buitenste deel gezichtsveld. Zonder behandeling leidt dit tot een sterke gezichtsveldbeperking ('kokerzien'), gevolgd door volledige blindheid.

  Omvang van probleem
  - Naar schatting 4,5 miljoen blinden wereldwijd en 80 miljoen mensen met de aandoening
  - Frequente oorzaak van blindheid en slechtziendheid in Afrika en Azië
  - Tekorten aan diagnostische faciliteiten en getraind personeel
  - Tekorten aan medicamenten
  - Tekort aan operatie capaciteit voor glaucoom

  Oplossing
  - Meer voorlichting over glaucoom
  - Opleiding van personeel in diagnosticeren van glaucoom
  - Diagnostisch instrumentarium beschikbaar maken
  - Betrouwbare aanvoer van antiglaucoom medicijnen
  - Oogartsen opleiden voor glaucoom operaties

  Begin  Diabetische retinopathie
  Netvliesafwijkingen ten gevolge van diabetes. Verhoogde bloedsuiker beschadigt bloedvaten in het netvlies, die kunnen gaan lekken. Verloopt in begin meestal zonder klachten maar kan later snel tot blindheid leiden.

  Omvang van probleem
  - Naar schatting 1,8 miljoen blinden wereldwijd en 34 miljoen mensen met de diabetische retinopathie
  - Prevalentie van diabetes in sommige ontwikkelingslanden erg hoog
  - Prevalentie van diabetes stijgt snel door langere levensduur en toename overgwicht.
  - Controle van diabetes vaak niet regelmatig en daardoor groter risico op diabetische retinopathie
  - Behandelingsmogelijkheden voor diabetische retinopathie vaak niet aanwezig
  - Tekort aan gespecialiseerde staf voor behandeling van diabetische retinopathie

  Oplossing
  - Bewustwording van diabetische retinopathie als complicatie van diabetes
  - Voorlichting aan diabetes patiënten over belang van goed instelling van diabetes, dieet en vermijden van overgewicht
  - Het beschikbaar maken van lasers voor behandeling retinopathie
  - Opleiden van personeel voor controle en behandeling van diabetes patiënten
  - Opbouwen van goede samenwerking met internisten

  Begin  Trachoom
  Chronische ontsteking van het oogvlies als gevolg van zich steeds herhalende infecties. Dit leidt tot een geïnfecteerd bovenste ooglid, dat na verloop van jaren verschrompelt. Wimpers krassen tegen het hoornvlies, wat pijn geeft en littekens op het hoornvlies. Op den duur leidt dit tot blindheid.

  Omvang van probleem
  - Naar schatting 1,3 miljoen mensen zijn onherstelbaar blind door trachoom
  - Ongeveer 92 miljoen mensen hebben trachoom en lopen risico later blind te worden
  - Slechte persoonlijke hygiene en sanitatie bevorderen verspreiding van trachoom
  - Gebrek aan medicijnen om actieve trachoom infectie te behandelen
  - In veel ontwikkelingslanden is te weinig oogheelkundige staf die goede ooglid correcties kunnen doen
  - Bij 20-40% van ooglid operaties ontstaat opnieuw trichiasis binnen 3 jaar na operatie

  Oplossing
  - Voor eliminatie van trachoom die tot blindheid kan leiden wordt de SAFE strategie toegepast
  · S - Surgery: chirurgische ooglid correctie
  · A - Antibiotica tegen infectie
  · F - Face washing: hygiene door wassen van gezicht
  · E - Environmental cleanliness: schoonhouden van leefomgeving
  - Organiseren van efficiënte screenings programma’s
  - Beschikbaar stellen van gratis Azithromycine door Pfizer voor behandeling van hele dorpen tegen actief trachoom
  - Actieve opsporing en motivatie van patiënten die ooglidcorrectie nodig hebben

  Begin  Rivierblindheid (Onchocerciasis)
  Parasitaire, tot blindheid leidende ziekte, veroorzaakt door een microscopisch wormpje, verspreid door de beet van een vlieg die broedt in snelstromend water

  Omvang van probleem
  - 18 miljoen mensen zijn geïnfecteerd en 120 miljoen lopen risico geïnfecteerd te raken met Rivier blindheid
  - Rivier blindheid komt voornamelijk voor in West en Centraal Afrika en in Centraal Amerika
  - 295.000 mensen zijn blind door onchocerciasis, 6,5 miljoen hebben ernstige jeuk en huidafwijkingen
  - Deze ziekte heeft vele gemeenschappen gedwongen te verhuizen van vruchtbare naar droge gebieden
  - 1974 - 2002: tegengaan van transmissie door doden van de vlieg met chemicaliën
  - 1987 - heden: medicamenten die microfilaria doden (Mectizan, gratis verstrekt door Merck)
  - Behandeling met Mectizan dient 10-15 jaar voortgezet te worden
  - Oorspronkelijke programma in 11 landen in West Afrika is nu uitgebreid met 19 endemische landen in de rest van Afrika en 6 endemische landen in Centraal en Zuid-Amerika

  Oplossing
  - VISION 2020 heeft als doel Rivier blindheid onder controle te brengen
  - In reeds beschadigde ogen kan het gezichtsverlies niet hersteld worden
  - Eén jaarlijkse dosering van Mectizan kan de ziekte tot staan brengen
  - Distributie van Mectizan (gedoneerd door Merck) door lokale vrijwilligers
  - Lokale gezondheidsprogramma verantwoordelijk voor identificeren van nieuwe gevallen en gebieden waar geïnfecteerden behandeld dienen te worden
  - Testen van medicijn dat volwassen worm doodt die 10-15 jaar microfilaria produceert

  Begin  Blindheid bij kinderen (0-15 jaar)
  In ontwikkelingslanden wordt blindheid bij kinderen meestal veroorzaakt door vitamine A gebrek, mazelen, conjunctivitis van de pasgeborene, netvleisafwijkingen bij vroeggeboren kinderen

  Omvang van probleem
  - Ongeveer 1,4 miljoen kinderen zijn blind, voornamelijk in Afrika en Azië
  - Mortaliteit in blinde kinderen hoog
  - Helft van kinderen, blind door vitamine A gebrek, sterft binnen 1-2 jaar
  - Oorzaken variëren sterk per land
  - Vitamine A gebrek is de belangrijkste oorzaak en leidt jaarlijks bij 350.000 kinderen tot blindheid
  - In de meeste landen is vitamine A suppletie onderdeel van het vaccinatie programma geworden
  - Met betere zorg voor pasgeborenen neemt ook aantal gevallen van netvleisafwijkingen bij vroeggeboren kinderen toe
  - Aangeboren staar

  Oplossing
  - VISION 2020 zal trainingen in basale oogzorg organiseren om deze gevallen van blindheid bij kinderen te voorkomen
  - Goede dekking mazelen vaccinatie
  - Preventieve vitamine A toediening aan kinderen in risicogebieden en aan zwangeren
  - Rubella vaccinatie in kinderen
  - Opereren van kinderen met aangeboren staar in gespecialiseerde centra met goede nazorg
  - Voorlichting om gebruik schadelijke traditionele oog medicijnen tegen te gaan

  Begin  Low vision
  Visus minder dan 0.3 die niet verbeterd kan worden met refractie

  Omvang van probleem
  - 35 miljoen mensen hebben visuele hulpmiddelen nodig
  - In veel landen is geen opgeleid personeel en geen faciliteiten
  - Patiënten weten vaak niet dat ze geholpen kunnen worden

  Oplossing
  - Voorlichting geven over nut van visuele hulpmiddelen
  - Training over toepassing van visuele hulpmiddelen
  - Visuele hulpmiddelen beschikbaar en betaalbaar maken voor iedereen

  Begin  Leeftijds afhankelijke macula degeneratie (LMD)
  Degeneratieve afwijking van centrale deel van de retina (macula), verantwoordelijk voor centrale scherpe zien. Dit veroorzaakt uitval van het centrale zien en sterke visus daling. Het beloop is meestal geleidelijk, maar leidt soms snel tot blindheid in één oog. Oorzaak is niet bekend, maar er is een sterke genetische component. Rokers ontwikkelen LMD 3 maal vaker en 10 jaar eerder dan niet-rokers.

  Omvang van probleem
  - Grootste oorzaak van blindheid en slechtziendheid in de westerse wereld met 3,2 miljoen blinden
  - Weinig informatie over voorkomen in ontwikkelingslanden
  - "Droge" LMD komt vaker voor, verloopt minder snel maar is moeilijk te behandelen
  - "Natte" LMD komt minder vaak voor, verloopt sneller en is vaak goed te behandelen
  - Behandeling met vaatgroeiremmers is duur en in veel landen niet beschikbaar

  Oplossing
  - Vroege opsporing van LMD patienten
  - Screening van familieleden van LMD patiënten
  - Voorlichting over risico van roken voor het ontstaan van LMD
  - Goede toegang tot optische hulpmiddelen
  - Bevorderen van onderzoek naar oorzaken LMD


  Begin
  cataract
  refractie afwijking

  Home  |  Wie zijn wij?  |  Wat doen wij?  |  Oorzaken blindheid  |  Nieuws  |  Partners  |  Publicaties  |  Links  |  Contact  |  Steun ons