Samen werken aan het voorkomen van vermijdbare blindheid en slechtziendheid
NIEUWS


Het WORLD REPORT ON VISION van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
In het World Report on Vision wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van oogzorg wereldwijd en de belangrijkste oorzaken. Waar voorheen de nadruk lag op blindheid worden nu ook visuele beperkingen meegenomen. De reden hiervoor is dat ook in landen met midden en lage inkomens zelfs een milde en matige visuele beperking al snel to arbeidsbeperking, werkeloosheid, afhankelijkheid en armoede leidt. De laatste 20 jaar lag de nadruk vooral op die oorzaken van blindheid en slechtziendheid die het makkelijkst te behandelen of te voorkomen waren, op training, infrastructuur en op voorlichting.

De WHO geeft de volgende introductie:
Verwacht wordt dat de wereldwijde behoefte aan oogzorg de komende decennia dramatisch zal toenemen, wat een aanzienlijke uitdaging vormt voor de gezondheidsstelsels. Ondanks gezamenlijke actie van de afgelopen 30 jaar blijven er aanzienlijke uitdagingen bestaan. Het World Report on Vision tracht actie in landen te stimuleren om deze uitdagingen aan te pakken door geïntegreerde mensgerichte oogzorg (IPCEC) voor te stellen als een benadering voor het versterken van het gezondheidssysteem die de basis legt voor dienstverlening om aan de behoeften van de bevolking te voldoen. IPCEC verwijst naar oogzorgdiensten die worden beheerd en geleverd om een continuüm van promotie-, preventie-, behandelings- en revalidatie-interventies te verzekeren tegen het spectrum van oogaandoeningen, gecoördineerd op de verschillende zorgniveaus en locaties binnen en buiten de gezondheidssector, en volgens hun behoeften gedurende de hele levensloop. IPCEC zal ook bijdragen aan het bereiken van universele gezondheidsdekking (UHC) en Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 3 (SDG3): "Verzeker gezonde levens en bevorder welzijn voor iedereen op alle leeftijden".

Open hier: World Report on Vision.pdf


Trends in de prevalentie van blindheid en visuele beperkingen in de laatste 30 jaar
Als bijdrage aan het WHO-initiatief 'VISION 2020: The Right to Sight' maakte de Vision Loss Expert Group van de Global Burden of Disease Study een schatting van de omvang van blindheid en visuele beperkingen in 2020, van de trends en de veranderingen gedurende de drie decennia tussen 1990-2020 en een prognose van de situatie in 2050.

Wereldwijd nam tussen 1990 en 2020 de leeftijd-gestandaardiseerde prevalentie van blindheid onder mensen van 50 jaar en ouder af met 28,5%, en steeg de leeftijd-gestandaardiseerde prevalentie van matige en ernstige visuele beperking (MSVI) met 2,5%. Het absolute aantal blinden (50+) steeg echter met 50,6% van 28 miljoen in 1990 naar 43,3 miljoen in 2020. Het aantal mensen met MSVI (50+) steeg met 91,7%, van 154 tot 295 miljoen in 2020. Als de huidige trend zich voortzet zijn er in 2050 mogelijk 61 miljoen blinden zijn en en 474 miljoen met MSVI. De conclusie is dat, hoewel er veel successen geboekt zijn tijdens het VISION 2020 initiatief, denk aan het succesvolle terugdringen van rivierblindheid en trachoom, het niet genoeg was om aan de snel toegenomen behoefte aan oogzorg van de bevolking te voldoen. De voornaamste reden is de bevolkingstoename en dan met name de vergrijzing en de hogere levensverwachting.

Open hier: Trends in prevalence of blindness and distance and near vision impairment over 30 years: an analysis for the Global Burden of Disease Study


The Lancet Global Health Commission on Global Eye Health: vision beyond 2020
Dit is een uitgebreid overzichtsartikel dat alle aspecten van blindheid en slechtziendheid in detail beschrijft. Zoals in het artikel hierboven al werd aangegeven is er zeker grote vooruitgang geboekt in de laatste 20 jaar, maar het was niet genoeg om de effecten van de bevolingsgroei, en veel meer nog de vergrijzing door de sterk gestegen levensverwachting, te compenseren. Boven de leeftijd van ongeveer 50 jaar neemt het risico op oogaandoeningen, slechtziendheid en blindheid zeer sterk toe. Oogzorg dient een veel belangrijkere plaats te krijgen binnen de gezondheidsvoorzieningen. De redenen die de auteurs daarvoor noemen zij de volgende:

 • Goede oogzorg is essentieel om de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen; visus moet opnieuw worden geformuleerd als een ontwikkelingsprobleem
 • Vrijwel iedereen krijgt gedurende zijn of haar leven te maken met een visuele beperking of een oogaandoening en heeft oogzorg nodig; en de vraag naar oogzorg neemt toe
 • Oogzorg is een essentieel onderdeel van universele gezondheidsdekking; het moet worden opgenomen in planning, middelen en levering van gezondheidszorg
 • Hoge kwaliteit oogzorg wordt niet overal geleverd; gecoördineerde actie is nodig om de kwaliteit en resultaten te verbeteren, en effectieve, efficiënte, veilige, tijdige, rechtvaardige en mensgerichte zorg te leveren
 • Zeer kosteneffectieve visus-herstellende interventies bieden enorm potentieel om de economische vooruitzichten van individuen en gemeenschappen te verbeteren; meer financiële investeringen in oogzorg zijn vereist
 • Veel mensen hebben geen toegang tot oogzorg door financiële barrieres; oogzorg moet deel uitmaken van de nationale gezondheid financiering
 • Met nieuwe technologie- en behandelingsontwikkelingen kan oogzorg verbeterd worden; slimme toepassing is nodig om het potentieel voor de dekking, toegankelijkheid, kwaliteit, efficiëntie en betaalbaarheid te optimaliseren
 • In veel landen kan het oogzorg personeel niet voorzien in de vraag; grote uitbreiding van de service capaciteit is nodig door meer personeel, efficiente taakverdeling, meer training, goede faciliteiten en effectief leiderschap
 • Betrouwbare onderzoeks- en servicegegevens zijn essentieel voor betere oogzorg; robuuste indicatoren zijn nodig om veranderingen vorm te geven en de juiste actie te ondernemen
 • Onderzoek is cruciaal geweest voor beter begrip en behandeling van oogaandoeningen; oplossingsgericht, relevant onderzoek is dringend nodig om innovatieve preventie- en behandelingsstrategieën the ontwikkelen en toe te passen in oogzorg

Open hier: The Lancet Global Health Commission on Global Eye Health: vision beyond 2020


Duurzame Ontwikkelingsdoelen
De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.

Lees meer op https://www.sdgnederland.nl


Prinses Margriet ervaart 'hand-onder-hand' methode tijdens werkbezoek
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden bracht ter gelegenheid van World Sight Day op donderdag 10 oktober een werkbezoek aan het oogonderzoeks- en behandelprogramma van Bartiméus voor mensen met een verstandelijke beperking bij 's Heeren Loo in Ermelo. Prinses Margriet is beschermvrouwe van VISION 2020 Netherlands.

Bartiméus heeft bijzondere expertise in zowel diagnostiek als begeleiding van mensen met een visuele én verstandelijke beperking. Vanuit deze expertise ontstond een mooie samenwerking met 's Heeren Loo. De samenwerking is gebaseerd op de aanbevelingen uit de nieuwe Richtlijn Visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking.

Samen met behandelaars (gedragswetenschappers) van 's Heeren Loo heeft Bartiméus onderzoek gedaan onder de bewoners met een verstandelijke beperking. Daarbij werden in een unieke aanpak de gegevens over zien én horen gecombineerd.

Bij alle cliënten bij wie een verdenking was van visuele (zien) en/of auditieve (horen) problemen is nader onderzoek gedaan en werd, waar nodig, de oogarts ingeschakeld. De resultaten bleken opmerkelijk. Bij maar liefst 77% van de onderzochte cliënten bleek sprake van een visuele en/of een auditieve beperking.

Verbeteren kwaliteit van leven

De resultaten en de diagnose worden besproken met begeleiders, cliëntvertegenwoordigers en gedragswetenschappers. Daarna volgt een breed ondersteuningsplan voor cliënten en een scholings- en coachingstraject voor begeleiders en behandelaars. Zo kunnen zij signalen van slechtziendheid en slechthorendheid beter dan voorheen interpreteren en daar passend op reageren. Voor ‘s Heeren Loo is dit een volgende stap in het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking.

Screening en ‘hand-onder-hand’ methode

Tijdens het werkbezoek liet Prof. Dr. Mies van Genderen, oogarts bij Bartiméus, zien op welke manier een bijzondere screening van het gezichtsvermogen gedaan kan worden bij mensen die niet of moeilijk kunnen communiceren. Deze vorm van onderzoek is heel belangrijk omdat Nederland 142.000 mensen met een verstandelijke beperking telt. Circa 40% van hen heeft problemen met zien. Veelal worden deze visuele problemen niet herkend en krijgen de cliënten niet de optimale zorg die zij nodig hebben.

Caro Mooij, ambulant begeleider bij Bartiméus, liet letterlijk tastbaar voor Prinses Margriet zien hoe de 'hand-onder-hand' methode in de praktijk werkt bij mensen die doof (slechthorend) en blind (slechtziend) zijn. Caro vertelt: 'Het belang van deze communicatiemethode ligt in de regie die letterlijk in handen van de cliënt wordt gelegd. De hand-onder-hand methode voelt voor de cliënt, die doofblind is, als een veel veiliger methode om nieuwe dingen te leren.'

Uniek gecombineerd spreekuur met Tergooi

In het verlengde van dit onderzoeksprogramma loopt er een bijzondere pilot met de polikliniek Oogheelkunde van Tergooi. Dr. Martijn Kanis, oogarts bij Tergooi vertelt: 'Samen met Bartiméus organiseren wij in deze pilot een uniek gecombineerd spreekuur voor patiënten met een verstandelijke beperking. De onderzoeken tijdens deze spreekuren vragen om een specialistische aanpak met tijd voor de cliënt en kennis van de combinatie visueel èn verstandelijk beperkt. In een veilige en rustige sfeer doen Bartiméus-deskundigen de visusonderzoeken in een langzaam tempo. De oogarts komt er vervolgens bij en dan kan een diagnose gesteld worden.'

De resultaten van de pilot zijn veelbelovend. Cliënten met staar of glaucoom, wat anders onopgemerkt zou blijven, kunnen nu worden behandeld en een passende begeleiding krijgen. En niet alleen cliënten zelf, maar ook het sociale en professionele netwerk om hen heen.

Steun vanuit VISION 2020

Deze nieuwe werkwijzen worden gesteund vanuit VISION 2020. Prof. Dr. Jan Keunen, Radboud UMC: 'Vision 2020 heeft als doel heeft om alle gevallen van vermijdbare slechtziendheid en blindheid voor het jaar 2020 te elimineren. Wij steunen deze nieuwe werkwijzen van harte vanuit de visie dat iedereen het recht heeft op een zo goed mogelijk gezichtsvermogen.'

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Achtergrondinformatie over de samenwerkende partijen

Bartiméus is er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel. Met 1.800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers stelt Bartiméus alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past. www.bartimeus.nl

VISION 2020 Netherlands beoogt een platform te zijn voor een grote groep Nederlandse organisaties die zich bezighouden met onderzoek en educatie op het gebied van preventieve oogzorg, visuele rehabilitatie, zorg voor slechtzienden en blinden en sociale organisaties die actief zijn in Nederland en in ontwikkelingslanden. Op World Sight Day wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor blindheid en slechtziendheid. www.vision2020.nl

's Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. Dat doet ’s Heeren Loo samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn. Zo zorgen we samen voor een goed leven voor mensen met een beperking. www.sheerenloo.nl

Tergooi richt zich op de patiënten in de regio Gooi en Vechtstreek en is een regionaal ziekenhuis met een focus op acuut klinische zorg. Binnen het zorgnetwerk in de regio neemt Tergooi een centrale plaats in. Tergooi wil hét ziekenhuis van de regio zijn en voor patiënten de eerste keuze in de regio zijn. Tergooi heeft veel oudere patiënten die vaak twee of meer stoornissen of aandoeningen tegelijkertijd hebben (co-morbiditeit). Voor deze patiënten is ook voor minder complexe zorg een bredere behandeling nodig dan in een zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Bijvoorbeeld de aanwezigheid van een Intensive Care. Tergooi heeft drie inhoudelijke speerpunten: ouderenzorg, oncologie en hart- en vaatziekten. www.tergooi.nl
Meer informatie via Wencke Fassbender, telefoon 06 - 532 59 238, wfassbender@tergooi.nl


Fotograaf Anko StoffelsPublicatie over oogscreening ouderen door verpleegkundigen van Buurtzorg...
Den Haag, 3 december 2018 - H.K.H. Prinses Margriet heeft in haar hoedanigheid van Beschermvrouwe van VISION 2020 Netherlands dinsdagmiddag in Den Haag aan minister Bruno Bruins van Medische Zorg een wetenschappelijke publicatie overhandigd waaruit blijkt dat 1:5 patiënten bij wie een Buurtzorg wijkverpleegkundige een korte oogscreening afnam een oogaandoening heeft die vaak te verhelpen is met een nieuwe bril of staaroperatie. De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk omdat dankzij de simpele oogtest de valkans van thuiswonende senioren en de kans op depressiviteit structureel wordt verkleind. Senioren kunnen op deze wijze langer zelfstandig thuis blijven wonen. Het onderzoek naar vermijdbare slechtziendheid onder thuiswonende ouderen werd door teams van Buurtzorg verpleegkundigen uitgevoerd. De onderzoekers zijn opgetogen over de resultaten en pleiten bij VWS voor een landelijk vervolgonderzoek.

Artikel "Reducing avoidable visual impairment in elderly home healthcare patients by basic ophthalmologic screening".

Personen foto overhandiging:
H.K.H. Prinses Margriet (beschermvrouwe WHO projectgroep VISION 2020 Netherlands)
Minister Bruno Bruins van Medische Zorg
Dr. Ruth van Nispen (VUmc)
Prof.dr Jan Keunen (voorzitter WHO projectgroep VISION 2020 Netherlands)


Personen groepsfoto:
H.K.H. Prinses Margriet (beschermvrouwe WHO projectgroep VISION 2020 Netherlands)
Minister Bruno Bruins van Medische Zorg
Dr. Ruth van Nispen (VUmc)
Prof.dr Jan Keunen (voorzitter WHO projectgroep VISION 2020 Netherlands)
Jos de Blok, directeur Buurtzorg
Marjolijn Snouck Hurgronje, bestuurslid VISION 2020 Netherlands
Ton van Weerdenburg, patiënt
Joep Aarts, directeur patiëntenvereniging Oogvereniging
Peter Leeflang, VWS directie Curatieve Zorg
Lidwien Verweij, VWS beleidsmedewerker wijkverpleging
Ciska Scheidel, VWS directeur Directie Publieke Gezondheid
Renske van Tol, VWS Coördinator bevolkingsonderzoek en vroege opsporing, Directie Publieke Gezondheid
Alles is gezondheid...
VISION 2020 Netherlands is nu ook partner van het Nationaal Programma Preventie 'Alles is Gezondheid...' waar partijen afspraken maken en gezamenlijk acties ondernemen die een beweging op gang brengen. Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland.

Website Alles is Gezondheid...Begin


VISION 2017 Congres, Den Haag
Het hoofdthema voor dit congres is: 'Low vision rehabilitation, a global right'. Een visuele beperking heeft een enorme impact op het dagelijkse leven. Mensen met een visuele beperking ervaren meer problemen in vrijwel alle aspecten van hun leven, waardoor zij beperkt worden in hun deelname en interactie met de samenleving. Visuele beperkingen hebben een relatie met depressie, emotionele stress en een lagere kwaliteit van leven. Omdat de meeste mensen met een visuele beperking ouderen zijn komt co-morbiditeit veel voor.

Website VISION 2017 Congres
Buurtzorg gaat cliënten screenen op visusbeperking
Buurtzorg is een project begonnen waarbij zij het gezichtsvermogen van hun cliënten screenen. Het doel is hiermee de prevalentie van oogheelkundige problematiek en de effectiviteit van het screenen op oogheelkundige klachten bij zelfstandig wonende ouderen te onderzoeken. Met effectiviteit wordt het aantal relevante verwijzingen naar opticien, optometrist, huisarts of huisarts met bijzondere bekwaamheden (CHBB), en mogelijk verdere verwijzing naar de oogarts bedoeld, alsmede de daadwerkelijk geleverde oogheelkundige zorg. Met behulp van een screener kan men in vijf tot tien minuten globaal visusverlies en/of gezichtsvelduitval detecteren. Ook zal dit project inzicht geven in de invloed van slechtziendheid op kwaliteit van leven, depressie en angst, vallen en fracturen en de ambitie om zelfstandig te blijven wonen.

Indien de verpleegkundige mogelijke afwijkingen detecteert, zal hij of zij de patiënt naar de huisarts verwijzen. Indien de huisarts het noodzakelijk acht, zal hij/zij doorverwijzen naar de oogarts. Door tijdige verwijzing en behandeling kunnen thuiswonende ouderen hun zelfstandigheid behouden.

Inmiddels doen 23 buurtzorgteams mee die elk ca. 20 patiënten proberen te includeren. De screening vindt plaats bij de patiënten thuis in de regio's in en om Helmond, Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn, Emmen, Heerlen, Haarlem. Elk buurtzorgteam heeft 6-10 verpleegkundigen, die doen zoveel mogelijk mee aan de oogscreening.

De volgende gegevens worden verzameld:
- Visus nabij en veraf, gezichtsveld centraal en perifeer (Vision 2020 screeners)
- Gegevens over de verleende oogheelkundige zorg door huisarts en/of oogarts (dossieronderzoek)
- Enquête, met vragen over:

 • sociaal-demografische gegevens
 • kwaliteit van leven
 • depressieve klachten
 • angstklachten
 • vallen en fracturen
 • wens om zelfstandig te blijven wonen

Voor meer informatie:
Ruth van Nispen, onderzoeker VUmc (r.vannispen@vumc.nl)

Project Oogscreening Buurtzorg
Internationale steun voor verbod op consumentenvuurwerk
Op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG) en VISION 2020 Netherlands heeft de International Council of Ophthalmology (ICO) een standpuntnota uitgegeven waarin zij zich uitspreekt voor een verbod op consumentenvuurwerk. De ICO roept al haar ledenverenigingen op in hun landen te pleiten voor wetgeving om consumentenvuurwerk te verbieden. Deze nota wordt ook gesteund door de International Agency for Prevention of Blindness (IAPB).

Bericht op website International Council of Ophthalmology

Bericht op website International Agency for Prevention of Blindness

NOG: Oud en Nieuw 2015-2016 meer ernstige oogletsels

Standpuntnota ICO

In Nederland blijven wij ons inzetten voor een verbod op consumentenvuurwerk. Er zijn gesprekken geweest met gemeentelijke bestuurders in Alkmaar en er is een brief gestuurd aan de Vaste Kamercomissie voor Veiligheid en Justitie. Steeds meer gemeenten verbieden het afsteken van consumentenvuurwerk en organiseren zelf een professionele vuurwerkshow.

Onderteken ook het vuurwerkmanifest voor een verbod op consumentenvuurwerk

Manifest Verbod op Consumentenvuurwerk

Begin
Oogscreening op maat voor diabeten

Met een nieuwe en eenvoudige methode is het voortaan mogelijk de controle van de ogen van mensen met suikerziekte op maat aan te bieden en tegelijkertijd het aantal bezoeken te halveren, met behoud van veiligheid voor de patiënt. Deze verbeterde oogscreening is door het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland in samenwerking met het onderzoekcentrum van VUmc in Hoorn getest met goede resultaten. Hierdoor kan onnodige blindheid door suikerziekte in het netvlies in Nederland op een veilige manier verminderd worden. Dit is goed nieuws voor de 1 miljoen personen met suikerziekte in ons land.

Het Diabetes Onderzoek Centrum VUmc in Hoorn is een van de eerste centra in Europa waar diabetespatiënten de nieuwe oogscreening op maat aangeboden krijgen. Op dit moment zijn er meer dan 150.000 tot 220.000 Nederlanders onnodig blind of slechtziend, waarvan een aanzienlijk deel door suikerziekte.

Voorafgaand aan World Sight Day van de Wereldgezondheidsorganisatie op 9 oktober bracht H.K.H. Prinses Margriet als beschermvrouwe van VISION 2020 Netherlands op 8 oktober een werkbezoek aan het diabetescentrum in Hoorn. Het team van het VUmc en VISION 2020 heeft de mogelijkheden toegelicht om de nieuwe screening op maat op grote schaal in en buiten Nederland in te voeren.

Oogscreening op maat
Diabetespatiënten ontwikkelen naast allerlei andere klachten vaak de oogheelkundige aandoening diabetische retinopathie (DRP). Aangezien diabetes steeds vaker voorkomt, is diabetische retinopathie een belangrijke oorzaak van blind- en slechtziendheid geworden in de bevolking.

Vroegtijdig en preventief screenen op deze aandoening en indien nodig behandelen, is een kosteneffectieve methode om blind- en slechtziendheid door deze oogaandoening te voorkomen. In vele landen worden diabetespatiënten jaarlijks onderzocht op de aanwezigheid van diabetische retinopathie. Deze 'one-size-fits-all' aanpak is kostbaar en tijdrovend. Uit het onderzoek van het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland is gebleken dat met de nieuwe screening oogonderzoek op maat mogelijk is.

Diabetes patiënten moeten met de nieuwe methode alleen nog voor oogonderzoek naar het centrum komen als dat gezien hun eigen situatie nodig is. Via een app op de mobiele telefoon kunnen ze daarvoor worden opgeroepen. Dit betekent dat diabeten met een verhoogd risicoprofiel eerder en vaker naar het centrum moeten komen dan diabeten met een laag risico. Door oogscreening op maat is de kans op onnodige blindheid en slechtziendheid kleiner geworden. De nieuwe screening levert een grote kostenbesparing voor de gezondheidszorg op, maar ook minder maatschappelijke kosten doordat de diabeten hun beroep uit kunnen blijven oefenen en langer zelfredzaam zijn. Hetgeen hun kwaliteit van leven optimaliseert.

Bericht op website Koninklijkhuis

Artikel in het Noordhollands Dagblad

Bericht op website van het VUMC

Begin
Manifest op verbod consumentenvuurwerk ondertekend


Op 30 april hebben negen organisaties een manifest ondertekend dat zich uitspreekt voor een verbod op consumentenvuurwerk. Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, het Oogziekenhuis Rotterdam, het Oogzorgnetwerk, VISION 2020 Netherlands, Optometristen Vereniging Nederland, Nederlandse Vereniging van Orthoptisten, Koninklijke Visio en Stichting Aangepast Lezen vragen met dit manifest de aandacht voor de gevaren en gevolgen van consumentenvuurwerk.

lees meer...

Onderteken ook het vuurwerkmanifest voor een verbod op consumentenvuurwerk

Manifest Verbod op Consumentenvuurwerk
Tien tips voor gezonde ogen
Op woensdag 26 maart is tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse oogartsen een nieuwe folder met tien tips voor gezonde ogen gepresenteerd. Door deze tips weten mensen wat ze zelf kunnen doen om hun ogen gezond te houden.

Patient empowerment
Het doel van de folder is 'patient empowerment': mensen een actieve rol laten spelen in hun eigen zorgproces. De doelgerichte adviezen creëren voor met name senioren een grotere zelfredzaamheid, waardoor ze langer zelfstandig kunnen blijven.
Ook kunnen door de tips veelvoorkomende oogaandoeningen in een vroeg stadium worden opgespoord en dus effectief behandeld. Onnodige slechtziendheid wordt vermeden en de zorgkosten blijven ondanks de vergrijzing beheersbaar.

Samenwerking
Een primeur is dat de tips zijn opgesteld door de WHO-projectgroep VISION 2020 Netherlands in samenwerking met álle bij de oogzorg betrokken partijen: optiekzaken, optometristen, huisartsen en oogartsen. En met actieve inbreng van de ouderenbonden, omdat ouderdom nu eenmaal gepaard gaat met een forse toename van oogziekten.

Het secretariaat van VISION 2020 Netherlands is in het Radboudumc gevestigd; voorzitter is prof. dr. Jan Keunen, hoogleraar Oogheelkunde in het Radboudumc.

Vraag de folder aan
De folder wordt op grote schaal verspreid en is op aanvraag gratis verkrijgbaar via stafsecr@ohk.umcn.nl

Flyer met 10 tips voor gezonde ogen
Vraag naar oogzorg verdrievoudigd in de komende tien jaar

De vraag naar oogzorg stijgt de komende jaren in Nederland zo'n 3 maal. Belangrijke oorzaken zijn de nieuwe behandelmogelijkheden, de toename van diabetes en de vergrijzing. Dat vereist een verhoging van de capaciteit in de oogzorg en een taakherschikking tussen de verschillende beroepsgroepen. Daarom ondertekenden alle betrokken aanbieders van oogzorg, waaronder huisartsen, patiënten- en ouderen-organisaties, op 13 oktober 2011 (World Sight Day 2011) een intentieverklaring om de strijd tegen vermijdbare blindheid aan te gaan. Deze samenwerking is uniek in Nederland en zal een forse besparing aan zorgkosten opleveren.

Op 13 oktober 2011 werden in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde ook de resultaten van een onderzoek publiceerd waaruit blijkt dat de vraag naar oogzorg tussen 2010 en 2020 fors zal stijgen. De belangrijkste oorzaken zijn de nieuwe behandelmogelijkheden voor oogafwijkingen bij suikerziekte en maculadegeneratie, de sterke toename van het aantal suikerziekte patiënten en de vergrijzing. Vaak wordt de visuele beperking niet of te laat herkend door de patiënt of door de professional. Door betere samenwerking tussen zorgaanbieders wordt de toegang tot oogzorg dichter bij de patiënt gebracht en kunnen aandoeningen eerder worden gesignaleerd en aangepakt. Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven van ouderen en diabeten tegen lage kosten.

Een voorbeeld is een samenwerkingsverband in Amsterdam waar patiënten in zorginstellingen automatisch een oogscreening krijgen via een simpele test. Ongeveer 40% van de bewoners heeft een visuele beperking die bij meer dan de helft van hen kosteneffectief behandelbaar is. De kwaliteit van leven van de senioren wordt hierdoor sterk verbeterd door minder valincidenten en minder depressies. Een ander voorbeeld is de regio Helmond waar alle diabetespatiënten via de huisarts en optometrist gescreend worden op oogaandoeningen. Dit scheelt 2.600 oogarts consulten op jaarbasis en levert een forse kostenbesparing op.

Op initiatief van VISION 2020 Netherlands ondertekenden vertegenwoordigers van optiekbedrijven, optometristen, oogartsen, huisartsen, ouderenorganisaties en patiëntenverenigingen een intentieverklaring om vermijdbare slechtziendheid en blindheid in Nederland structureel aan te pakken.

De kans op oogaandoeningen neemt exponentieel toe met de leeftijd vanaf 50 jaar. Tot de risicogroepen behoren kwetsbare bevolkingsgroepen als de bewoners van de verpleeg- en verzorgingshuizen en verstandelijk gehandicapten. In Nederland zijn naar schatting 320.000 Nederlanders blind of slechtziend.

Het ministerie van VWS heeft in een schriftelijke verklaring laten weten in te stemmen met deze voor Nederland unieke samenwerking, die past in de VWS beleidsdoelstelling 'Zorg die werkt'. Uitgangspunt van VWS is daarbij dat zorg in samenspraak dichtbij en onder eigen regie geleverd wordt, met als doel kwaliteit en patiënttevredenheid.

Videoboodschap HKH Prinses Margriet, beschermvrouwe van VISION 2020 Netherlands

Video 'Visus screening in de praktijk'

Artikel Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Artikel De Volkskrant 'Oogtest voor ouderen'

Interview Omroep Gelderland

Begin


Intentieverkaring

Brief ministerie van VWS

Begin
Visuele beperkingen onder ouderen.
Er waren in 2009 naar schatting 316.000 Nederlanders met een visuele beperking: 78.000 blinden en 238.000 slechtzienden. Van hen was 79,4% (251.000) 65 jaar of ouder en 72,2% (181.000) vrouw.
Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor slechtziendheid en blindheid.

lees meer...
Oogletsel door vuurwerk
Elk jaar gebeuren er tijdens de jaarwisseling veel ongelukken met vuurwerk. Vorig jaar hebben de oogartsen bijgehouden hoeveel mensen oogletsel opliepen. Er werden 268 patienten met oogletsel gezien en 315 ogen behandeld. Bij 99 ogen (32%) was sprake van blijvend letsel: 47 ogen hebben blijvend verlies van gezichtsvermogen. Van deze 47 ogen zijn er 24 blind geworden en 14 van deze 24 ogen zijn operatief verwijderd. In ruim de helft van de gevallen was het slachtoffer een omstander.

lees meer...
Prinses Margriet houdt openingstoespraak op jubileumsymposium "75 Jaar Blindheidbestrijding in Nederland"
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden heeft op donderdagmiddag 26 maart de openingstoespraak gehouden van het symposium "75 Jaar Blindheidbestrijding in Nederland" in Martiniplaza in Groningen. Met deze bijeenkomst willen organisaties die zich bezighouden met de oogzorg in Nederland aandacht vragen voor vermijdbare en onnodige slechtziendheid en blindheid in Nederland.

lees meer...


Europese Parlement: "Roken verhoogt risico op blindheid".
Het Europese Parlement heeft op 24 oktober 2007 een resolutie aangenomen om de burgers in de lidstaten te beschermen tegen passief roken. Deze resolutie stelt ondermeer:

"19. dringt er bij de Commissie met name op aan in de herziene versie van Richtlijn 2001/37/EG een waarschuwing op te nemen over het verband tussen roken en blindheid, omdat verschillende recente wetenschappelijke studies op duidelijke en consistente wijze hebben aangetoond dat roken leidt tot verlies van het gezichtsvermogen als gevolg van leeftijdsgebonden maculaire degeneratie; deze waarschuwingen moeten worden vermeld op de lijst met waarschuwingen tegen het gebruik van tabaksproducten met passende grafische beelden ter ondersteuning van deze boodschap;"

Volledige tekst...


Roken maakt blind....
Er verschijnen steeds meer artikelen waarin aangetoond wordt dat onder rokers de kans op het ontwikkelen van leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) 2 tot 4 maal hoger is als onder niet-rokers. Bij families waarin LMD familiair voorkomt kan dit oplopen tot een factor 7 tot 9. Er is een verband tussen het aantal gerookte sigaretten en de kans op LMD. Het risico op LMD neemt af na 10 jaar niet roken en is 20 jaar na het stoppen weer gelijk aan dat van niet-rokers.

lees meer...


Nieuw rapport over omvang van blindheid en slechtziendheid in Nederland
In maart 2007 is het rapport 'Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning' uitgekomen. Dit rapport is geschreven door Dr. Hans Limburg in opdracht van de Stichting InZicht en ZonMw. Op basis van gegevens uit recente bevolkingsonderzoeken uit Nederland, andere West-Europese landen, de Verenigde Staten en Australië wordt een schatting gemaakt van het aantal mensen met een visuele beperking in Nederland in het jaar 2005. Door extrapolatie naar bevolkingsprognoses voor de komende jaren worden ook schattingen gemaakt voor het aantal mensen met een visuele beperking in de nabije toekomst.

lees meer...


Vraag en aanbod in een Nederlandse oogartsenpraktijk
Op het jaarlijkse congres van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap in Rotterdam heeft Drs. C. van der Windt op 28 maart een presentatie gegeven over een evaluatie van de zorgvraag en het zorgaanbod in de oogartsenpraktijk die hij samen met zijn drie collega's uitoefent. De zorgvraag is berekend op basis van schattingen van het RIVM over het aantal mensen met oogaandoeningen in Nederland, het aantal mensen met een visuele beperking zoals gemeld in het rapport 'Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning' en de zorgpopulatie van de oogartsenpraktijk.

lees meer...


VISION 2020 Netherlands en oogzorg in ontwikkelingslanden
VISION 2020 Netherlands, de Nederlandse organisaties die oogzorg in ontwikkelingslanden steunen en de Werkgroep Tropische Oogheelkunde gaan meer samenwerken.
De meeste oogzorg projecten in ontwikkelingslanden die door Nederlandse organisaties gesteund worden, zijn al een onderdeel van een nationaal VISION 2020 actieplan. Daarmee voldoen deze projecten goed aan de lokale behoeften.
De rol van de Werkgroep Tropische Oogheelkunde wordt uitgebreid. Naast de huidige activiteiten als de twee-jaarlijkse cursus tropische oogheelkunde, de praktijkinstructies oogchirurgie en de halfjaarlijkse thema bijeenkomsten, wil zij de expertise van haar leden ook inzetten voor wetenschappelijke en technische adviezen betreffende oogzorg projecten in ontwikkelingslanden.

Adres Werkgroep Tropische Oogheelkunde: Postbus 207, 3940AE Doorn

Begin
Visuele beperkingen onder ouderen.
Er waren in 2009 naar schatting 316.000 Nederlanders met een visuele beperking: 78.000 blinden en 238.000 slechtzienden. Van hen was 79,4% (251.000) 65 jaar of ouder en 72,2% (181.000) vrouw.
Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor slechtziendheid en blindheid. Beide nemen snel toe vanaf het 65e levensjaar, bij vrouwen gemiddeld sneller dan bij mannen. Van de in totaal 2,472 miljoen ouderen (65+) in 2009 wonen er volgens het CBS 155.000 (6,3%) in een zorginstelling en 2.317.000 (93,7%) zelfstandig. Onder de ouderen in een zorginstelling is de prevalentie van visuele beperkingen met ruim 40% het hoogste: 32.000 (20,6%) van hen zijn blind en 34.000 (21,9%) slechtziend. Onder de 2,3 miljoen zelfstandig wonende 65-plussers is de prevalentie lager (1,2% is blind en 6,8% slechtziend), maar het aantal thuiswonende ouderen dat blind is, is met 27.000 bijna even hoog en het aantal dat slechtziend is, is met 154.000 bijna vijf maal zo hoog.
De belangrijkste oorzaken van visuele beperkingen onder ouderen zijn leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD), cataract, refractieafwijkingen, glaucoom en diabetische retinopathie. Omdat door de vergrijzing in Nederland het aantal ouderen de komende tien jaar verder zal toenemen, zal ook het aantal ouderen met een visuele beperking stijgen tot naar schatting 378.000 in 2020.
Meer details over het aantal blinden en slechtzienden in Nederland vindt u hier.

VISION 2020 Netherlands is, samen met de Universiteit van Maastricht, Koninklijke Visio, lokale huisarsten en oogartsen, de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS), Evean, Stichting Blinden-Penning, MD Vereniging, Glaucoom Vereniging, stadsdeel Amsterdam Noord, Cordaan, Agis en andere betrokken organisaties, gestart met een oog screening bij ouderen. Bewoners van 6 Evean zorginstellingen in de regio Amsterdam en regio Zaanstreek worden met deze methode gescreend. Ook in de regio Maastricht en in Den Bosch zijn soortgelijke projecten gestart, in nauwe samenwerking met lokale partners. Het uiteindelijke doel is alle ouderen in verpleeg- of verzorgingshuizen bij opname een oogtest aan te bieden en, indien nodig, een doorverwijzing naar de oogarts, optometrist of expertisecentrum voor slechtzienden. Hiermee hopen we het aantal ouderen in zorginstellingen met een vermijdbare visuele beperking terug te dringen.

Voor dit onderzoek heeft VISION 2020 Netherlands speciale materialen ontwikkeld:
- testkaarten voor veraf en dichtbij zien, voor netvliesfunctie en voor gezichtsveldonderzoek
- onderzoeksprotocol
- software voor registratie van gegevens van onderzochte ouderen en automatische analyse van gegevens

Deze materialen worden op dit moment getest en zullen, als resultaten positief zijn, beschikbaar gesteld worden.

Test kaarten voor veraf en dichtbij zien

Test kaarten voor netvliesfunctie en gezichtsveld

Flow diagram visus screening

Computer programmaBij zelfstandig wonende ouderen is goede voorlichting en gerichte screening aangewezen. Dit jaar hebben de ouderenbonden Unie KBO, PCOB, NOOM, NVOG en LOC de campagne 'Beter Zien' georganiseerd en om ouderen te informeren over alle aspecten van goed zien. Daarnaast nemen ook optometristen steeds meer initiatieven om ouderen te screenen op oogafwijkingen.

Lees meer over de campagne 'Beter Zien'

Brochure 'Beter Zien'

Artikel over oogscreening door optometristen (De Telegraaf)

Begin


Oogletsel door vuurwerk
Elk jaar gebeuren er tijdens de jaarwisseling veel ongelukken met vuurwerk. Sinds 3 jaar houden oogartsen bij hoeveel mensen oogletsel oplopen tijdens de jaarwisseling. In 2009 werden 268 patiënten met oogletsel gezien en 315 ogen behandeld. Bij 99 ogen (32%) was sprake van blijvend letsel: 47 ogen hebben blijvend verlies van gezichtsvermogen. Van deze 47 ogen zijn er 24 blind geworden en 14 van deze 24 ogen zijn operatief verwijderd. In ruim de helft van de gevallen was het slachtoffer een omstander.

Elk jaar wéér maakt vuurwerk mensen blind (Trouw)

Na het vuurwerk: een oog van kunststof (Trouw)

Nederlands Oogheelkundig Gezelschap

Oogartsen verkopen vuurwerkbril

315 vuurwerk oogletsels tijdens jaarwisseling 2008-2009

Vuurwerkletsels behandeld door oogartsen

Filmpje Brandwondencentrum, Rode Kruis Ziekenhuis

Presentatie vuurwerk letsel

Begin

Prinses Margriet houdt openingstoespraak op jubileumsymposium "75 Jaar Blindheidbestrijding in Nederland"
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden heeft op donderdagmiddag 26 maart de openingstoespraak gehouden van het symposium "75 Jaar Blindheidbestrijding in Nederland" in Martiniplaza in Groningen. Met deze bijeenkomst willen organisaties die zich bezighouden met de oogzorg in Nederland aandacht vragen voor vermijdbare en onnodige slechtziendheid en blindheid in Nederland.

Aanleiding voor het symposium was het 75-jarig bestaan van de Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid (ANVVB). Sinds 1934 stimuleert de ANVVB onderzoek naar de oorzaken van blindheid in Nederland. De vereniging heeft het symposium georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap en de stichting VISION 2020 Netherlands.

Prinses Margriet is beschermvrouwe van VISION 2020 Netherlands, onderdeel van een wereldwijd initiatief dat zich als doel gesteld heeft dat er in 2020 geen gevallen van vermijdbare slechtziendheid en blindheid meer voorkomen. Het initiatief is opgezet door de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization - WHO) en de International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB).

Bekijk interview in 'Goedemorgen Nederland'...

Bekijk reportage in 'Blauw Bloed'...

Voordracht HKH Prinses Margriet

Begin


Opening - H.K.H. Prinses Margriet der Nederlanden

"Zeer geachte Voorzitters, dames en heren,

Met het oog op het 75 jarig bestaan van de Algemene Nederlandse Vereniging ter voorkoming van Blindheid wil ik U allereerst zeer hartelijk gelukwensen! Toen ik werd gevraagd om Beschermvrouwe te worden van VISION 2020 Nederland heb ik daar met veel plezier gehoor aan gegeven. In de eerste plaats omdat de visie van VISION 2020 mij aanspreekt. Immers, VISION 2020 wil bereiken dat preventie van blindheid en slechtziendheid een breed, nationaal draagvlak krijgt als vereiste om echt succesvol te kunnen zijn. Bovendien trad ik hiermee enigszins in de voetsporen van mijn moeder, die gedurende vele jaren Beschermvrouwe was van de Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid. Het is bijzonder verheugend te constateren dat vandaag zoveel verschillende organisaties, die bijdragen aan preventie, hier bijeen zijn, Samenspraak van alle partijen brengt met zich dat dwarsverbanden zichtbaar worden en niet in verzuilde hokjes gedacht en gehandeld wordt. Bij het bestrijden van onnodige en vermijdbare blindheid en slechtziendheid is, naast samenwerking van professionele organisaties, ook die met patiëntenverenigingen essentieel om resultaat te boeken.

Op de drempel van het tweede decennium van deze eeuw is het een goed moment om preventie van visuele beperkingen krachtig onder de aandacht te brengen. Diverse wetenschappelijke studies onder andere uit Nederland hebben in de afgelopen jaren het belang hiervan duidelijk aangetoond, en de tijd dringt! Enkele in het oog springende voorbeelden wil ik graag noemen.

Ten eerste. Bijna de helft van onnodige blindheid wordt aangetroffen in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit is gebleken uit een recente rapportage van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Een probleem dat efficiënt kan worden opgelost.

Ten tweede. De preventie van leeftijdsgebonden macula degeneratie is door nieuwe behandelmethoden voor een deel van de patiënten onder handbereik gekomen. Mede door de vergrijzing is dit de meest voorkomende oorzaak van blindheid en slechtziendheid in de westerse wereld. Daarnaast heeft Nederlands wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat stoppen met roken de kans op blindheid aanzienlijk kan verkleinen.

Het derde en laatste voorbeeld: Al in de jaren vijftig was de vandaag jubilerende ANVVB actief met affiches die waarschuwden tegen de gevaren van het afsteken van vuurwerk. 24 Ogen zijn blind geworden en 315 ogen zijn beschadigd tijdens de afgelopen jaarwisseling. 14 Ogen zijn operatief verwijderd. Deze schade is te vergelijken met de helft van de ernstige oogletsels veroorzaakt tijdens drie-en-half-jaar oorlog in Irak bij Amerikaanse militairen.

Deze drie voorbeelden maken al duidelijk dat het nodig is om de ambitieuze doelstelling van het VISION 2020 programma van de Wereldgezondheidsorganisatie - om in het jaar 2020 het aantal personen met onnodige blindheid en slechtziendheid maximaal te hebben gereduceerd - ook in óns land te realiseren. De vraag is gelukkig niet langer of er iets moet gebeuren; Uw aanwezigheid hier bewijst dát er iets gebeurt.

Ons doel is een samenleving waarin onnodige en vermijdbare blindheid en slechtziendheid als beperkende handicap niet meer voorkomt. Al hetgeen mogelijk is moet hiervoor, ook in Nederland, worden gedaan. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen, U allen bent deel van de oplossing. Ik wens U in dit bijzondere jubileumjaar een zeer constructieve samenwerking, grote daadkracht en heel veel succes toe... en verklaar dit symposium geopend!"

Begin


'De klap na de vuurpijl' - Drs. J. Tjeerd H.N. de Faber

Tijdens de jaarwisseling 2008-2009 hebben oogartsen in heel Nederland bijgehouden hoeveel mensen zij gezien hebben met oogletsel door vuurwerk. De respons was 95%. In totaal werden 268 patienten met oogletsel gezien en werden 315 ogen behandeld. Bij 99 ogen (32%) is sprake van blijvend letsel: 47 ogen hebben blijven verlies van gezichtsvermogen. Van deze 47 ogen zijn er 24 blind geworden. Bij 14 van deze 24 ogen is het oog operatief verwijderd. In 115 gevallen (43%) had de patiënt het vuurwerk zelf aangestoken, in 153 was het slachtoffer een omstander.


BeginRoken maakt blind....
1. Maculadegeneratie in Nederland
Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) is de belangrijkste oorzaak van slechtziendheid en blindheid in Nederland. Volgens de laatste schattingen zijn er in 2007 in Nederland 516.000 mensen van 50 jaar en ouder met vroege stadia van LMD: 70.000 van hen hebben een ernstige visuele beperking, 25.000 zijn blind en 45.000 slechtziend. Dit aantal zal de komende jaren flink toenemen als gevolg van de vergrijzing.

2. Bewijzen voor het verband tussen roken en visusverlies door maculadegeneratie
De laatste jaren zijn meerdere wetenschappelijke artikelen verschenen die vaststellen dat rokers een 2 tot 4 maal hoger risico hebben op een visuele beperking door LMD als niet-rokers. Bij families waarin LMD familiair voorkomt, kan dit oplopen tot een factor 7 tot 9. Passieve rokers hebben een twee maal verhoogd risico. Enkele studies suggereren dat er een verband is tussen het aantal pakjes gerookte sigaretten en de kans om LMD te ontwikkelen. Het risico op LMD bij rokers neemt af na 10 jaar niet roken en mensen die 20 jaar eerder met roken stopten lopen hetzelfde risico om LMD te krijgen als niet-rokers. Roken is de enige bewezen risicofactor voor LMD die voorkomen kan worden.

3. Effectiviteit van waarschuwingen over blindheid door roken
Ervaringen uit Australië en Nieuw Zeeland geven aan dat de vrees voor blindheid een sterke motiverende factor is om te stoppen met roken. Blindheid blijkt een zeer gevreesde handicap. Volgens een recent onderzoek in het Verenigd Koninkrijk zou 41% van de rokers geheel met roken stoppen en 21% minder gaan roken als ze daarmee op latere leeftijd blindheid kunnen voorkomen. Van de rokers tussen de 24 en 39 jaar zou zelfs 81% actie ondernemen: 46% zou stoppen met roken en 35% zou minder gaan roken.
In Australië, waar veel aan voorlichting wordt gedaan, is 77% van de volwassenen op de hoogte van de relatie tussen roken en verlies van gezichtsvermogen. In Nederland is slechts 40% op de hoogte van deze relatie terwijl in Frankrijk het bewustzijn het hoogste is van de onderzochte Europese landen met 58%. Het succes van de oogcampagnes in Australië en Nieuw Zeeland verdient navolging in de lidstaten van de Europese Unie.

4. Aangeven van het verband tussen roken en blindheid in tabakspreventie campagnes
Het zou goed zijn als anti-rook campagnes in Nederland meer aandacht zouden geven aan de risico’s van het ontwikkelen van ernstige visuele beperkingen door roken.

Begin


Nieuw rapport over omvang van blindheid en slechtziendheid in Nederland
In maart 2007 is het rapport 'Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning' uitgekomen. Dit rapport is geschreven in opdracht van de Stichting InZicht en ZonMw. Op basis van gegevens uit recente bevolkingsonderzoeken uit Nederland, andere West-Europese landen, de Verenigde Staten en Australië wordt een schatting gemaakt van het aantal mensen met een visuele beperking in Nederland. Gegevens uit dit rapport zijn essentieel voor het plannen van goed oogzorg en voorzieningen voor mensen met een visuele beperking. Hieronder staat de samenvatting van dit rapport.

Samenvatting
Dit rapport beschrijft een meta-analyse van de beschikbare literatuur over de prevalentie van blindheid en slechtziendheid in Nederland en in West Europa, Australië of the Verenigde Staten. Studies werden geselecteerd op basis van welomschreven selectie criteria. Het doel van deze studie is een prognose te maken van het aantal blinden en slechtzienden voor de periode 2005 tot 2020, hun leeftijd, geslacht en etnische afkomst, de oorzaken en het aantal mensen met een permanente visuele beperking.

Definities
Blindheid wordt in dit rapport gedefinieerd als een visus van minder dan 0.05 in het beste oog met beschikbare correctie, of een gezichtsveld van 10 graden of minder rond de centrale as. Slechtziendheid is een visus minder dan 0.3 en gelijk aan of beter dan 0.05 in het beste oog met beschikbare correctie, of een gezichtsveld van 30 graden of minder maar meer dan 10 graden rond de centrale as. Deze definities zijn gekozen zodat ook het aantal mensen met een visuele beperking ten gevolge van refractie afwijkingen kon worden berekend. Hiernaast worden ook aantallen en prevalenties volgens de WHO definitie gegeven.

Categorieën
In de literatuur werden prevalentiecijfers voor blindheid en slechtziendheid gezocht voor de categorieën 0-14 jaar, 15-49 jaar,50 jaar en ouder van westerse en van niet-westerse afkomst, ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen en verstandelijk beperkten.

Rekenmodel
De leeftijd- en geslachtspecifieke prevalentie en de oorzaken van visuele beperkingen zijn voor elke categorie uitgezet tegen bevolkingsprognose voor elk jaar van de periode 2000 tot 2020 in een Windows Excel 2000 ? spreadsheet. Wanneer nieuwe gegevens beschikbaar zijn worden die voor het jaar waarvoor zij gelden ingevoerd en vanaf dat jaar meegenomen in alle berekeningen. Dit is een dynamisch model dat, mits bijgehouden, relevant blijft.

Demografie
In 2005 waren er 16,3 miljoen mensen in Nederland, 8,1 miljoen mannen en 8,2 miljoen vrouwen. Dit aantal zal iets stijgen tot 16,8 miljoen in 2020. Het percentage mensen van 50 jaar en ouder stijgt verder van 32,8% in 2005 tot 40% in 2020. De bevolkingstoename wordt vooral veroorzaakt door stijging van het aantal westerse en niet-westerse allochtonen.

Omvang visuele beperkingen In 2005 zijn er ruim 298.000 Nederlanders met een visuele beperking. Dat aantal zal, met de huidige bevolkingsprognoses en de huidige interventies, toenemen tot ruim 354.000 in 2020.

Het aantal blinden stijgt met 11% van 75.881 in 2005 tot 84.205 in 2020. In 2005 komen de meeste blinden voor in de categorie ouderen in verpleeg- of verzorgingshuizen: 33.616. Dat is 44,3% van alle blinden in dat jaar, terwijl deze groep slechts 1,0% van de bevolking uitmaakt. Ruim 27.200 (35,9%) blinden komen uit de categorie zelfstandig wonende 50-plussers van westerse afkomst. Verder 7.900 uit de categorie jongvolwassenen en 5.400 uit de categorie verstandelijk gehandicapten.
De prevalentie van blindheid bij ouderen in verpleeg- en verzorginghuizen is met 21,3% bijna 40 maal hoger dan onder zelfstandig wonende 50-plussers van westerse afkomst. Onder verstandelijk gehandicapten is de prevalentie 9 maal hoger.
Van de 75.881 blinden in 2005 is 28,1% (21.359) man en 77,9% (54.523) vrouw.

Het aantal slechtzienden neemt toe van 222.525 in 2005 tot 270.012 in 2020. In 2005 is 31,2% (69.471) man en 68,8% (153.055) vrouw. Bijna 71% (157.009) van alle slechtzienden zijn zelfstandig wonende mensen van 50 jaar en ouder, 16,2% (36.050) woont in verpleeg- of verzorgingshuizen en 6,8% (15.165) heeft een verstandelijke beperking. De prevalentie van slechtziendheid bij ouderen in verpleeg- en verzorginghuizen is met 22,8% ruim 7 maal hoger dan onder zelfstandig wonende 50-plussers van westerse afkomst. Onder verstandelijk gehandicapten is de prevalentie ruim 3 maal hoger.

Oorzaken
MD is de grootste oorzaak van blindheid (24.200) in 2005, gevolgd door cataract (15.300). Slechtziendheid wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door cataract (68.000), refractie afwijkingen (58.000), MD (43.500) en diabetische retinopathie (16.000). Bij 168.000 (56%) van de 298.000 mensen met een visuele beperking is de aandoening te behandelen (refractie afwijkingen, cataract) of te voorkomen (deel van glaucoom, deel van diabetische retinopathie). Vooralsnog verandert er weinig in de verdeling naar oorzaak in 2020, tenzij de hoopvolle ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van MD doorzetten en de activiteiten van VISION 2020 Netherlands, om vermijdbare blindheid en slechtziendheid terug te dringen, succes hebben.

Beperkingen
Ondanks het feit dat er veel literatuur is over de prevalentie van visuele beperkingen in West Europa, Australië en de Verenigde Staten, bleek minder dan de helft bruikbaar voor deze meta-analyse. Verschillen in definitie van blindheid en slechtziendheid, in leeftijd van de onderzoekspopulaties en in oorzaken maakte vergelijking tussen studies moeilijk en soms onmogelijk. Daarnaast zijn de meeste studies 5 tot 15 jaar oud en geven ze waarschijnlijk een overschatting van de omvang van het probleem omdat in de tussentijd de diagnostische en therapeutische mogelijkheden verbeterd zijn. Er is behoefte aan meer actuele gegevens over de situatie in Nederland.

Download 'Epidemiologie van visuele beperking en een demografische verkenning'          
Rapport in opdracht van Stichting InZicht en ZonMw over het aantal mensen met een visuele beperking in Nederland en de prognoses tot 2020.

Begin

Rekenmodel 'Epidemiologie van visuele beperking en een demografische verkenning'    
Excel ? file waarmee het aantal blinden en slechtzienden in Nederland voor elk jaar tussen 2000 en 2020 uitgerekend kan worden volgens de meest actuele bevolkingsprognoses en de meest recente cijfers over leeftijds- en geslachtsspecifieke prevalentie voor blindheid en slechtziendheid.

Begin


Vraag en aanbod in een oogartsenpraktijk
Op het jaarlijkse congres van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap in Rotterdam heeft Drs. C. van der Windt op 28 maart een presentatie gegeven over een evaluatie van de zorgvraag en het zorgaanbod in de oogartsenpraktijk die hij samen met zijn drie collega's uitoefent. Samen met Dr. H. Limburg berekende hij de zorgvraag op basis van schattingen van het RIVM over het aantal mensen met oogaandoeningen in Nederland, het aantal mensen met een visuele beperking zoals gemeld in het rapport 'Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning' en de zorgpopulatie van de oogartsenpraktijk. Aangenomen wordt dat de zorgpopulatie dezelfde samenstelling heeft (leeftijd, geslacht, verdeling van mensen van westerse en van niet-westerse afkomst) als Nederland.
Een rekenmodel (Excel? spreadsheet, ontwikkeld door VISION 2020 Netherlands) waarmee elke oogarts zijn of haar praktijk kan evalueren kan gedownload worden van deze website.

Zorgvraag
Op basis van de omvang van de zorgpopulatie worden automatisch schattingen gegeven voor de vier belangrijkste oorzaken van visuele beperkingen: cataract (staar), macula degeneratie, glaucoom en diabetische retinopathie. Voor elk van deze aandoeningen wordt het huidige aantal patiënten in de praktijk berekend en het aantal nieuwe patiënten dat er jaarlijks bijkomt. Ook wordt een schatting gemaakt van het aantal blinden en het aantal slechtzienden in deze praktijk als gevolg van deze aandoening.

Zorgaanbod
Het aantal consulten en verrichtingen door de oogartsenpraktijk wordt bijgehouden met behulp van de DBC registraties in een bepaald jaar. De oogarts voert deze gegevens voor een aantal recente jaren in waardoor een trend zichtbaar wordt.

Evaluatie
Na het invoeren van de gegevens over het zorgaanbod wordt dit automatisch vergeleken met de zorgvraag. ook worden een aantal indicatoren weergegeven als grafiek.

Download rekenmodel 'Vraag en aanbod in een gemiddelde oogartsenpraktijk'         

BeginHome  |  Wie zijn wij?  |  Wat doen wij?  |  Oorzaken blindheid  |  Nieuws  |  Partners  |  Publicaties  |  Links  |  Contact  |  Steun ons